Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Start > Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Ten aanzien van de dienstverlening van de website Supervisorgezocht.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de website Supervisorgezocht.nl aanvaardt de Gebruiker aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

 • 1.1 Account: de mogelijkheid om gebruik te maken van de Diensten.
 • 1.2 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze worden kenbaar gemaakt.
 • 1.3 Dienst: de dienstverlening die door Psytec wordt aangeboden door middel van de Website, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Supervisanten en Supervisoren in contact met elkaar kunnen komen om een supervisietraject aan te gaan.
 • 1.4 Gebruiker: de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de Website, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot Supervisanten en Supervisoren.
 • 1.5 Supervisant: de natuurlijke of rechtspersoon die een supervisietraject aangaat met een Supervisor met gebruikmaking van de Website.
 • 1.6 Supervisor: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van de Website beschikbaar stelt voor het aangaan van een supervisietraject. Elke Supervisor wordt gezien als zakelijke abonnee en derhalve zijn, voor zover in deze Voorwaarden daarvan niet wordt afgeweken, de wettelijke regels voor zakelijke overeenkomsten van toepassing, en niet de regels die gelden voor overeenkomsten met consumenten.
 • 1.7 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Psytec en Supervisor met betrekking tot de Dienst.
 • 1.8 Profielpagina: de profielpagina is een pagina op de Website met een overzicht van alle voor de selectie van een Supervisor relevante informatie over de Supervisor, waaronder persoonsgegevens, registraties en contactgegevens.
 • 1.9 Website: de website www.supervisorgezocht.nl.
 • 1.10 Psytec: de eenmanszaak Psytec, gevestigd aan de Jacob van der Borchstraat 52 te Utrecht, KvK nummer: 58482857.

Artikel 2: Algemeen

 • 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, ongeacht op welke wijze deze tot stand komen, en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen Psytec en de Supervisor.
 • 2.2 Psytec is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.
 • 2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen Psytec en de Supervisor zijn overeengekomen.
 • 2.4 Psytec wijst uitdrukkelijk eventuele Algemene Voorwaarden van de Supervisor van de hand.
 • 2.5 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Supervisor en Psytec, wordt de Supervisor geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
 • 2.6 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Psytec zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3: Dienstverlening

 • 3.1 Psytec biedt op de Website een platform aan waarop Supervisanten en Supervisoren in contact met elkaar kunnen komen om een supervisietraject aan te gaan. Psytec heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met de Website of anderszins. Psytec is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.
 • 3.2 Psytec heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de Profielpagina is echter afkomstig van de Supervisor. De Supervisor is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Psytec draagt voor deze inhoud geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt Psytec verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Supervisanten en Supervisoren, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van het supervisietraject.
 • 3.3 Psytec biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de Website, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op “as is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert Psytec niet:
  • dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door Gebruikers opgegeven informatie;
  • dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en
  • dat derden niet de Website en/of de systemen van Psytec onrechtmatig zullen gebruiken.

Artikel 4: Onderhoud

 • 4.1 Psytec is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Psytec ontstaat.

Artikel 5: Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie

 • 5.1 De Supervisor garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en e-mail gegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Supervisor dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten, dat hij zich ter zake van het uitvoeren van het supervisietraject zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, ingeschreven staat in het register van de Kamer van Koophandel en deze inschrijving gestand zal houden gedurende looptijd van zijn Account.
 • 5.2 Supervisor zal slechts informatie plaatsen op de Website met als doel het verkrijgen van een opdracht voor het uitvoeren van een supervisietraject voor een Supervisant. Supervisor zal geen informatie plaatsen met een inhoud en/of ten behoeve van enige doeleinden waarvoor de Dienst kennelijk niet is bedoeld en zal zich onthouden van het versturen van ongewenste en/of ongevraagde berichten aan Supervisanten.
 • 5.3 Door het aanbieden van gegevens op de Website geeft de Supervisor toestemming deze gegevens op de Website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Supervisor is er mee bekend dat de positionering van zijn aanbiedingen en andere informatie op de Website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
 • 5.4 De Supervisor is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op de Website gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegent, en dat hij de belangen en de goede naam van Supervisorgezocht.nl en Psytec niet zal schaden.
 • 5.5 De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op de Website worden geplaatst:
  • materiaal dat in strijd is met enige wet, regelgeving of deze Algemene Voorwaarden;
  • materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen;
  • materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten of waarmee andere rechten van Psytec of derden worden geschonden;
  • materiaal dat naar de mening van Psytec in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;
  • materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de Website concurrerende of vergelijkbare website;
  • materiaal dat ten doel heeft het (in)direct promoten van een onderneming;
  • materiaal dat afkomstig is van een uitzendorganisatie;
  • materiaal dat in strijd is met lid 2 van dit artikel 5.
 • 5.6 Psytec behoudt zich het recht voor de door de Supervisor opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. Psytec behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om gegevens te weigeren of te verwijderen van de Website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Supervisor op schadevergoeding.
 • 5.7 Overeenkomsten tussen de Supervisant en de Supervisor komen pas tot stand op het moment dat Supervisant dit uitdrukkelijk aan de Supervisor heeft bevestigd. Psytec is bij overeenkomsten tussen de Supervisant en de Supervisor geen partij. Psytec kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de supervisietrajecten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de Supervisanten en/of de Supervisoren om een supervisietraject aan te gaan. Supervisor vrijwaart Psytec jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.
 • 5.8 Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de Website door Gebruikers worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt - iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van Gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook.
 • 5.9 Indien Gebruiker in strijd handelt met het in artikel 5.8 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van Psytec om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Gebruiker te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

Artikel 6: Privacy

 • 6.1 Psytec verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 7: Account

 • 7.1 Om gebruik te kunnen maken van de Diensten op de Website dient een Account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op de Website onder opgave van de gevraagde gegevens.
 • 7.2 Psytec is gerechtigd (het aanmaken van) een Account en/of (het plaatsen van) informatie door de Supervisor te weigeren c.q. te verwijderen zonder vermelding van redenen.
 • 7.3 Ten behoeve van de Account wordt een wachtwoord aan de Supervisor verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Supervisor mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De Supervisor is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Account en vrijwaart Psytec voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van zijn Account van de Dienst is gemaakt.
 • 7.4 Psytec is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de Dienst.

Artikel 8: Intellectuele eigendomsrechten

 • 8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website behoren bij uitsluiting toe aan Psytec en/of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door de Gebruikers is aangeleverd in verband met het aanmaken van een Profielpagina.
 • 8.2 Het is de Gebruikers niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van Psytec, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Gebruikers niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Psytec, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
 • 8.3 De Supervisor garandeert dat de door hem op de Website geplaatste informatie geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Supervisor vrijwaart Psytec volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

Artikel 9: Uitsluiting

 • 9.1 Psytec behoudt zich het recht voor om Supervisor uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de Website, door onder meer zijn Account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geïnde vergoedingen terug te betalen, indien:
  • de Supervisor op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
  • de Supervisor inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden;
  • de Supervisor een uitzendbureau danwel een daarmee vergelijkbare onderneming drijft;
  • de Supervisor in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.
  • de Supervisor medewerkers van Psytec of Supervisanten onheus bejegend dmv smadelijke, lasterlijke, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik.

Artikel 10 Overmacht

 • 10.1 Psytec is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Psytec gebruikt maakt.

Artikel 11: Aansprakelijkheid Psytec

 • 11.1 Psytec is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Psytec. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Supervisor redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van Psytec te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Psytec wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
 • 11.2 De totale aansprakelijkheid van Psytec kan nimmer meer bedragen dan de totale bedongen vergoeding voor gebruikmaking van de Dienst voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar.
 • 11.3 Iedere aansprakelijkheid van Psytec voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is Psytec niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Supervisor die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Website en/of de Diensten.

Artikel 12: Verwijzingen

 • 12.1 De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Psytec heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid.

Artikel 13: Beveiliging

 • 13.1 Psytec spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Psytec legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 14: Melding van Inbreuk

 • 14.1 Profielpagina’s dienen te worden geplaatst op de wijze als op de Website bepaald en onder vermelding van de op de Website gevraagde gegevens.
 • 14.2 Indien een Supervisor van mening is dat bepaalde informatie op de Website onrechtmatig is kan hij dit aan Psytec melden door middel van het contactformulier. Aan de hand van de door deze Supervisor op te geven gegevens zal Psytec de melding in behandeling nemen, mits de melding voldoet aan alle daartoe door Psytec gestelde vereisten. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door Psytec worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart de Supervisor Psytec voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Psytec lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

Artikel 14: Melding van Inbreuk

 • 14.1 Profielpagina’s dienen te worden geplaatst op de wijze als op de Website bepaald en onder vermelding van de op de Website gevraagde gegevens.
 • 14.2 Indien een Supervisor van mening is dat bepaalde informatie op de Website onrechtmatig is kan hij dit aan Psytec melden door middel van het contactformulier. Aan de hand van de door deze Supervisor op te geven gegevens zal Psytec de melding in behandeling nemen, mits de melding voldoet aan alle daartoe door Psytec gestelde vereisten. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door Psytec worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart de Supervisor Psytec voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Psytec lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

Artikel 15 Duur en beëindiging

 • 15.1 Elke Overeenkomst tussen Psytec en de Supervisor wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De ingangsdatum van een abonnementsperiode is gelijk aan de startdatum van de overeenkomst. Na afloop van deze periode wordt de Overeenkomst automatisch beëindigd, tenzij de Supervisor aangeeft de Overeenkomst te willen verlengen. Bij verlenging wordt het gekozen abonnement inclusief instellingen voor de duur van de initiële periode voortgezet.
 • 15.2 De Overeenkomst kan door de Supervisor, als deze is ingelogd, online worden verlengd. De Supervisor moet hiervoor gebruik maken van het daarvoor bestemde formulier op de Website. Verlengingen via telefoon, post of e-mail worden in verband met fraude gevoeligheid niet in behandeling genomen.
 • 15.3 Indien de Supervisor in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst heeft Psytec het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten. Dit ontslaat de Supervisor niet van de verplichting om de reeds verschuldigde bedragen te voldoen aan Psytec.

Artikel 16: Geschillen

 • 16.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen Psytec en Supervisor is Nederlands recht van toepassing.
 • 16.2 Alle eventuele geschillen worden exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland te Utrecht.

Artikel 17: Tarieven en betalingen

 • 17.1 Alle door Psytec vermelde prijzen en tarieven luiden in Euro's en zijn inclusief omzetbelasting (btw), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. De tarieven bestaan uit eenmalige vooraf verschuldigde bedragen.
 • 17.2 Psytec is te allen tijde gerechtigd haar tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen per direct in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de Website.
 • 17.3 De aan Psytec verschuldigde tarieven dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 17.4 Indien de Supervisor na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan Psytec de vordering ter incasso uit handen geven. De Supervisor is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum bedrag van EUR 50,- (vijftig euro).
 • 17.5 Alle betalingen door de Supervisor aan Psytec worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Psytec, ongeacht enige andere aanduiding door de Supervisor.
 • 17.6 Enig beroep door de Supervisor op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

Laatst bijgewerkt op: 1 september 2021.

Supervisanten zijn op zoek naar jou!

Meld je gratis aan als supervisor

Bespaar tijd en geld

Combineer supervisietrajecten door een supervisor te zoeken met meerdere registraties en bespaar tijd en geld!

Ben je supervisor?

Supervisanten zijn op zoek naar jou!

Maak snel een account aan zodat je kan inloggen en een profiel kan aanmaken.

Meld je gratis aan

Gratis profiel

Maak als supervisor gratis een profiel aan.

Het is zo gedaan. In 10 minuten staat je profiel online.

Maak een profiel aan

Feedback

Idee, klacht of suggestie?